طرح‌ریزی دورکاری، درس‌هایی از تجربیات چین

طرح‌ریزی دورکاری، درس‌هایی از تجربیات چین
در این‌جا هشت آموزه بدست‌آمده از تجربیات شرکت‌های پیش‌رو چینی از دورکا...