نواحی پرتردد عابران پیاده در شهرها را به «نشان» اضافه کردیم

نواحی پرتردد عابران پیاده در شهرها را به «نشان» اضافه کردیم
تو نسخه‌ی جدید نشان، یک لایه‌ی اضافه کردیم که نواحی پرتردد پیاده رو نش...