میخوام دیتا ساینتیست بشم چکار کنم؟

میخوام دیتا ساینتیست بشم چکار کنم؟
درباره مسیری که طبق تجربه ام برای دیتا ساینتیست/ data scientist شدن از...